1) Všeobecná ustanovení:  
Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2) Kupní smlouva:  
Kupní smlouva na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká na základě závazné objednávky. Za závaznou objednávku se považuje objednávka odesláním elektronické objednávky v našem e-shopu, telefonická, případně e-mailem. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení. Kupující se potvrzením objednávky zavazuje k jejímu zaplacení.
Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě nevyzvednuté a neuhrazené objednávky bude jeho jméno a kontakt uvedeno na webu http://nespolehlivizakaznici.cz, a zároveň mu bude zaslána k úhradě částka složená z marného poštovného. Pokud tato nebude uhrazena, je si zákazník vědom toho, že bude případ řešen externí firmou na vymáhání pohledávek.

3) Objednávka:  
Kupujícímu bude zboží prodáno za cenu platnou v okamžiku objednání. Objednávka je přijata ihned a zákazníkovi bude zaslán potvzující email. V případě nejasností, popř. z důvodu upřesnění objednávky bude zákazník kontaktován e-mailem nebo telefonicky.

4) Způsob objednávky:  
- elektronická objednávka v našem e-shopu. www.avonkosmetika.eu (doporučeno)
- e-mail na: muj.avon@seznam.cz
- telefonicky: + 420 608 888 565

5) Storno objednávky:  
Kupující má právo svou objednávku stornovat do 12 hodin bez udání důvodu e-mailem nebo telefonicky. Při stornování objednávky je nutno uvést jméno a číslo objednávky.

6) Storno objednávky ze strany prodávajícího:  
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
- bez udání důvodu
- zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

7) Odstoupení od kupní smlouvy:  
V souladu se zákonem č. 367/2000 Sb. má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí. V tomto případě, nejlépe nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování víc, než je "míra nutná k seznámení s funkčností a vlastnotmi", v původním obalu, včetně záručního listu, prodejního dokladu, a veškerého příslušenství poslat na vlastní náklady zpět v uvedené lhůtě. Čtrnáctidenní lhůta je určena jen k vyzkoušení zboží, nikoliv k jeho intenzivnímu používání. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo, jestliže s ním nakládal jinak, než bylo nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
V případě nesplnění výše uvedených podmínek, nebude akceptováno odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno zpět na náklady kupujícího. Prodávající má právo účtovat kupujícímu případné vzniklé náklady (např. již zaplacené poštovné).
Kontaktujte nás, že žádáte o odstoupení od smlouvy a uveďte číslo objednávky a datum nákupu.
Nezasílejte zboží na dobírku, nebude převzato.
V případě, že kupující uplatní právo na vrácení zboží a odstoupení od smlouvy, prodávající po obdržení tohoto zboží vrátí zákazníkovi zaplacenou částku. Částka bude kupujícímu zaslána převodním příkazem na jeho bankovní účet maximálně do 14-ti dnů (toto se netýká vrácení zboží, prokazatelně poškozeného přepravou).

8) Dodací podmínky:  
Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 2-3 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší.V tomto případě vás budeme kontaktovat e-mailem nebo telefonicky. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající, dle výběru kupujícího při zadávání objednávky.

9) Platební podmínky:  
1) Hotově - Rozvoz po Prostějově - objednávka musí být minimálně za 200 Kč
2) Dobírkou (při převzetí zboží)
3) Předem bankovním převodem
Do úplného zaplacení zůstává zboží majetkem naší společnosti

10) Reklamace a záruka:  
Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.
Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.
Záruka se nevztahuje na : 
·       vady vzniklé běžným používáním
·       nesprávným použitím výrobku
·       nesprávným skladováním
Postup při reklamaci: 
1)     informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
2)     zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
3)     do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu
4)     doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě
Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou.

11) Ochrana osobních dat:  
Veškeré informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.  Jelikož je serióznost naší základní a nejvyšší prioritou, jsme si plně vědomi našich povinností při správě těchto citlivých údajů a naprosto respektujeme soukromí zákazníka.
Provozovatel internetového obchodu Avonkosmetika.eu se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Vaše osobní údaje jsou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb (např. dodání výrobků) a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci Vaší platby, učiněné bankovním převodem. 
Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou.  Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

Prodávající prohlašuje, že je správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“).
Prodávající prohlašuje a Zákazník, který je fyzickou osobou, bere na vědomím, že bude Prodávající pro účely fakturace, ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení, zpracovávat osobní údaje Zákazníka, který je fyzickou osobou, a to v následujícím rozsahu:
1. jméno a příjmení,
2. adresa,
3. telefonní číslo,
4. e-mail.
Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně a v elektronické podobě. Prodávající neposkytne ani žádným způsobem nezpřístupní získané osobní údaje třetí osobě bez souhlasu Zákazníka.
Prodávající pro účely fakturace zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.
Prodávající rovněž zpracovává lokační údaje (IP adresu) zařízení, které se přihlásí do systémového prostředí Prodávající, prostřednictvím kterého jsou poskytovány Služby, a to výhradně za účelem zabezpečení a ochrany systémového prostředí Prodávajícího. Lokační údaj (IP adresa) je zpracováván automaticky a není žádné třetí osobě předáván, vyjma případů, kdy je povinen Prodávající povinen údaj předat z důvodu rozhodnutí soudu, orgánu veřejné moci, nebo v případě, že mu tak ukládá donucující ustanovení právního předpisu.

 12) Zvláštní ustanovení o vyřizování reklamace kupujícího, který je spotřebitelem  

1. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

2. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace

3. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

Adresa:                                                                                                                                                  
Česká obchodní inspekce
Štěpánská 567/15
120 00 Praha 2

Telefon: +420 296 366 360
Fax: +420 296 366 236
Web: http://www.coi.cz
IS DS: x7cab34 
 

Odkaz pro řešení mimosoudních sporů on-line: https://adr.coi.cz/cs

http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

13) Závěrečná ustanovení:  
Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou aktualizované a platné od 1.3.2013.
Aktualizace obchodních podmínek 24.5.2018.
Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.
 
Avon kosmetika má na obalu vyznačeno datum výroby.  
Datum spotřeby je 30 měsíců od tohoto data vyznačeného na obalu – tuto informaci naleznete i na zadní straně Avon katalogu.

"Tato internetová stránka není oficiální stránkou společnosti AVON Cosmetics, spol. s r.o."
 
Přihlásit
Zapomněli jste heslo?
Zadejte Váš e-mail a přihlašovací údaje Vám budou zaslány na Vaši e-mailovou adresu zadanou při registraci.


Košík je prázdný

Poslední navštívené zboží
  • Doposud jste žádné zboží nenavštívili.
Rychlé vyhledávání
Google +
Facebook
Reklamace

Pro bližší informace o postupu reklamace klikněte na odkaz: Reklamace

 
 
 
© Avonkosmetika